Boe­tes rond witte kassa voor­lo­pig on­mo­ge­lijk

Dit is toch geen toeval! Deze rechtse regering laat Fraudeurs weeral vrijuit gaan! Houding van Patroonsfederatie is een slag in het gezicht van die horecazaken die vandaag wel in orde zijn en nu extra onder druk komen door de oneerlijke concurrentie!!!!

 

Artikel uit De Tijd : 11 april 2017 07:27

Boe­tes rond witte kassa voor­lo­pig on­mo­ge­lijk

Amb­te­na­ren kun­nen geen voor­lo­pig boe­tes innen bij zaken die geen witte kassa heb­ben, omdat zij vol­gens de Raad van State 'geen wet­te­lij­ke mach­ti­ging' heb­ben.

De Raad van State heeft een maand ge­le­den een rond­zend­brief ver­nie­tigd die door de fis­ca­le ad­mi­ni­stra­tie was goed­ge­keurd en die haar amb­te­na­ren toe­laat fis­ca­le boe­tes op te leg­gen aan ho­re­ca­za­ken die geen witte kassa heb­ben. Dat meldt de fe­de­ra­tie Ho­re­ca Brus­sel dins­dag.

De rond­zend­brief da­teert van eind no­vem­ber 2014 en laat toe dat de ad­mi­ni­stra­tie sinds 1 ja­nu­a­ri 2016 boe­tes op­legt aan ho­re­ca­za­ken die nog geen witte kassa heb­ben geïnstal­leerd. Die kassa werd in­ge­voerd om zwart­werk in de sec­tor tegen te gaan.

In zijn ar­rest stelt de Raad van State dat het niet aan de ad­mi­ni­stra­tie is de rol van de re­ge­ring op zich te nemen en re­gle­men­tai­re maat­re­ge­len in haar plaats te nemen. 'Het zou im­mers veel te een­vou­dig zijn een amb­te­naar zon­der wet­te­lij­ke mach­ti­ging een daad van re­gle­men­tai­re aard te laten stel­len', luidt het.

De fe­de­ra­tie Ho­re­ca Brus­sel roept de re­ge­ring op de boe­tes die in­tus­sen wer­den op­ge­legd, te schrap­pen.